Social Icons

Followers

01 September 2009

Sebatan Antara Syarak Dan Undang-Undang-2

Hayunan/sifat kekuatan sebatan/tatacara sebatan.

Abd Qadir Audah ketika menjelaskan tatacara/prosedur ini:-

Hayunan hendaklah sederhana tidak terlalu kuat hingga melukakan/atau terlalu ringan.(hingga tidak merasa kesakitan dari pukulan tersebut dan tidak mencapai maqasid hukuman itu(penulis)).Bagi merealisasikan perkara ini,perkara berikut hendaklah diambil kira:

1.Di syaratkan penyebat(al-Jallad)ababila selesai melakukan sebatan tidak menarik cemeti/rotan tersebut hingga meyebabkan terkena pula ketempat lain pada bahagian tubuh pesalah.

2.Di syaratkan tidak mengangkat tangan(al-Jallad) melebihi paras kepalanya hingga menampakan ketiaknya.kerana keadaan sedemikian boleh mendatangkan pukulan yang kuat hingga melukakan kulit(terkoyak).(Abd Qadir Audah:Al-Tasyri` Al-Jinaei Al-Islami,Jld 2,ms 449-450/Talkhis al-Habir-mengenai Hadis menerangkan kadar hayunan sebatan-Hadis Riwayat al-Baihaqi)

3.Sebatan hendaklah dilakukan berturut(tujuan)mendatangkan kesakitan kepada pesalah.Maqasid hukuman adalah sebagai pengajaran dan teladan.(lihat Nihayah al-Muhtaj 8/9)

4.Tukang sebat itu sendiri hendaklah lelaki yang adil dan matang serta profesional tentang kerjayanya/keadaan fizikalnya tidaklah terlaku kuat atau terlalu lembut dan lemah.(lihat al-Mawwaq:al-Taj wa al-Iklil 6/318/Dr Asyraf Mohd Hasyim JS ,ms 5).

5.Lelaki disebat secara duduk,wanita disebat secara duduk(Hanafi/Syafie dan Hanbali),dalam menyebat pesalah minum arak hendaklah jangan dibogelkan.dibelenggu dan diikat,berdasarkan is Riwayat Ibnu Mas`ud(Dr Wahbah Al-Zuhaili Fiqh Islami j vi,ms 54/Hadis ini Riwayat Al-Tabrani dan menurut al-Alhaitami dalam Majma` al-Zawaid-seorang perawinya bernama Juwaibar adalah dhaif).Maliki mensyaratkan samada lelaki atau wanita hendaklah disebat dalam keadaan duduk.

6.Pesalah hendaklah berpakaian(menutup aurat) ketika menjalankan hukuman( wanita) jika berpakain tebal hendaklah digantikan,namun beberapa pandangan ulamak pesalah lelaki boleh ditanggalkan pekaian(dibenarkan menutup aurat berat sahaja)-ini pandangan( Imam Malik/Hanafi).


Tempat Sebatan(bahagian -bahagian badan).

Kebanyakan ulamak menegaskan sebatan hendaklah tidak pada suatu tempat sahaja,dan hendaklah dipukul tempat-tempat lain pada bahagian badan yang dibenarkan.Kaedah sebegini wajib disisi Hanafi/Syafie dan sunat disisi Hanbali.Pukulan hendaklah ditujukan pada pelbagai tempai seperti bahu,lengan,peha dan betis dan dijauhi tempat-empat seperti kemaluan,muka,kepala,dada dan perut.Saidina Ali pernah berkata kepada tukang sebat:pukulah dia dan berikan setiap anggota haknya dan jauhi muka dan kemaluanya.(kata Al-Haitami riwayat ini Mauquf kepada Saidina Ali.)

Bagi Maliki,beliau berpendapat bahagian yang dipukul semasa menjalankan had hanyalah belakang dan bahu sahaja.Pandangan ini didasarkan dari apa yang diarahkan oleh Rasulullah dalam kes seorang sahabat menuduh(qazaf) isterinya curang,maka katanya:kemukakan bukti atau had atau belakangmu.

Imam Syafie berpendapat pukulan hendaklah ditujukan kepada semua bahagian selain muka,faraj,rususk dan semua anggota yang ditakuti mendatangkan kerosakan pada tubuh.Pandangan ini diasaskan dari kata-kata Saidina Ali seperti diatas,dan riwayat dari Saidina Omar bahawa beliau menemui seorang jariyah yang sedang dilakukan hukuman had keatasnya,lalu beliau berkata:pergilah kepadanya,dan pukullah dan jangan sampai mencederakan kulitnya.Inilah maksud perlaksanaan had bertujuan menegah bukan untuk membinasakanya.(Fiqh Islami:55).

Dari perbahasan diatas boleh disimpulkan secara umum:-

Ulamak sepakat-pukulan tidak dibenarkan dimuka,kemaluan atau mana-mana tempat yang boleh membawa maut(contoh:leher dan rusuk).

Jumhur Ulamak berpandangan sebatan tidak dibenarkan di kepala.Alasanya kepala adalah tempat sensitif dan dibimbangi sebatan akan mencacatkan syaraf hingga menyebabkan gangguan akal,mata dan telinga.Namun sebahagian ulamak Hanafi dan Syafie membenarkanya dengan kadar sebatan yang sedikit.(perlu diteliti secara klinikal jika sebatan dilakukan di kepala).Nihayah al-Muhtaj 8/17.

Tempat Hukuman.

Satu Hadis Riwayat Imam al-Tirmizi yang menyebut:..Janganlah kamu menjalankan hukuman hudud di masjid-masjid(Status:dhaif-diriwayatkan dari berbagai jalan-semua jalan ada perawi dhaif dalam sanadnya-Lihat Talkhis al-Habir/Majma` al-Zawaid jld vi/Subulus Salam jld iv).Berdasarkan dari hadis ini,kebanyakan ulamak(Jumhur) tidak mengharuskan hukuman dijalankan di masjid.Sungguhpun begitu boleh kita merenung kepada ayat Allah(an-nur:2)-maksudnya:..`dan hendaklah disaksikan hukuman yang dilaksanakan itu oleh sekelompok orang-orang yang beriman`.Soal tempat menjalankan hukuman sebenarnya tidak diperincikan dalam nas selain dari petunjuk dari hadis diatas dimana dilarang menjadikan masjid bagi tempat menjalankan hukuman.Ini bertujuan bagi menjaga kemuliaan masjid itu sendiri.

Perbahasan ulamak seperti berikut:(Fiqh Islami:56)

1.Ulamak Hanafi/Hanbali-dijalankan ditempat yang dipenuhi oleh orang ramai sebagaimana arahan Allah tersebut.

2.Syafie/Maliki pula:Di galakan kesaksian(dipertontonkan oleh orang ramai) sekurang-kurangnya oleh 4 orang.

Jelasnya perlaksanaan hudud hendaklah dijalankan bagi memberi pengajaran,maka maksud ini akan terhasil jika hukuman tersebut dipertontonkan kepada umum,Maka dari segi perbahasan hukumnya-had dikhalayak ramai adalah sunat disisi Hanafi/Syafie dan Maliki,dan wajib disisi Hanbali.

Cuma apakah dimaksudkan (`toifah`:sebahagian/sekelompok) Ada berbagai tafsiran(lihat pandangan Syafie/Maliki diatas-memadai disaksikan sekurang-kurangnya 4 orang),dikatakan sekelompok atau sebahagian orang ramai mungkin jumlahnya 3/5/6/7/10 orang?.Mengikut Al-Alusi-tiada had atau jumlah mereka yang hadir bagi menyaksikan perlaksanaan sebatan ini,yang penting ianya mencapai maksud hukuman itu sendiri sebagai iktibar dan pengajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama.(Dr Asyraf Md Hashim JS/10)Petikan dari blog Dari Alam Kehidupan Tuan Azhari
http://tmaarh66.blogspot.com/

Sebatan Antara Syarak Dan Undang-Undang-1

Salam Ramadhan,


Sebat merupakan jenis hukuman utama dalam Undang-Undang Jenayah Islam.Jika diteliti kita boleh bahagikan kepada dua bahagian:-1-Sebat dalam hudud 2.Sebat bagi kesalahan ta`zir.
Bila disebut hudud ianya suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah(lihat al-Talwih ala al-Taudih li Taftazani,j2,ms 151),manakala ta`zir hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah,maknanya hukuman yang ditetapkan bagi pengajaran keatas kesalahan(dosa)selain daripada hukuman had/hudud dan kaffarah(lihat Mughni Muhtaj 4,190),dan ianya tertakluk pada budibicara pemerintah dalam menetapkan hukuman bagi memberi pengajaran(YA Datok Asri :Kaedah Hukuman Sebat.JH xx11 2006/ms 02).


Dalam Uqubah Hudud sebat adalah hukuman mandatori bagi tiga jenis kesalahan:-

1) Zina: 100 kali sebatan bagi kes ghair muhson(belum kahwin/Rujuk Surah Al-Nur:2).

2) 80 kali sebatan dalam kes Qazaf(menuduh seseorang berzina tanpa saksi yang cukup/An-Nur:4))

3) 40 sebatan/80 sebatan bagi peminum arak.(Hadis Muttafaqun Alaih:Syarah Bulughul Maram,Abdullah Bin Abd Rahman AlBassam, Juz 6:352/hadis No 1078)


Disamping itu juga bagi kesalahan ta`zir,boleh juga dikenakan sebatan mengikut sebagaimana dikanunkan keatas apa jua kesalahan yang difikirkan sesuai dengan seksaan sebat.(lihat Akta Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri)

Sebatan Dalam kes Ta`zir.

Hukuman sebat dalam kes ta`zir,adalah disandarkan dari sumber berikut:

1)Al-Kitab-Surah An-Nisa`:34) Hukuman kepada isteri yang nusuz.
2)Al-Sunnah-Hadis Riwayat al-Bukhar/Muslimi-..Janganlah kamu menyebat lebih dari sepuluh sebatan melainkan dalam kes had dari had-had Allah
3.)Ijmak Sahabat Mulia atas pensyariatan hukuman ta`zir.
4.)Aqal-keluasan kepada hukuman yang yang telah ditetapkan bagi tujuan pencegahan.Ta`zir adalah hukuman yang diwajibkan dalam kes-kes yang bukan kes had dan kaffarah.(al-Mufassal J5:446).


Kaedah Sebatan Mengikut Perbahasan Fiqh.
Kita cerita dulu dalam 3 kesalahan hudud.

Alat:Ulamak sepakat alat yang digunakan untuk sebatan dalam keslahan hudud selain meminum arak adalah `al-sawt`(cemeti-alat dibuat dari kulit dipintal/tidak dipintal) .Kata Ibnu Qudamah:Sesungguhnya sebatan adalah dengan cemeti,tidak kami ketahui adanya perselisihan pendapat dikalangan ilmuan tentang perkara ini melainkan dalam kes munum arak(Rujuk Dr Asraf Hasyim JS:Ms 02/Ibnu Qudamah:al-Mughni:10/333/al-Hawi al-Kabiir:13/435)
Bagi peminum arak,ulamak mempunyai pandangan yang berbeza mengenai alat yang digunakan bagi sebatan.

Jumhur:Hanafi/Maliki/Sebahagian Syafie dan Hanbali:Alat tersebut cemeti sahajas ama seperti kes hudud lain.Alasan/Dalil Hadis Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi:
Sesiapa yang minum arak,maka sebatlah ia...)lihat Syarah Bulughul Maram Bab hadd bagi Munum Arak).arahan sebat diatas adalah adalah umum(tanpa sebut alat sebatan)Oleh yang demikian alat sebatan adalah dirujuk kepada alat sebatan yang dipakai dalam kes zina/qazaf.Oleh yang demikian alat tersebut adalah al-sawt`/

Pandangan ini ditolak oleh sebahagian ulamak dengan menyatakan,dalam kes minum arak terdapat hadis sahih yang menyebut tentang alat penyebat yang lain selain cemetai.pandangan muktamad mazhab syafie menyatakan selain cemeti,alat lain seperti hujung kain(atraf al-thiyab).sepatu(al-ni~al) dan pelepah tamar(al-jarid).Pandangan ini didasarkan dari Hadis dari Abu Hurairah r.a-
`bahawa seorang lelaki yang meminum khamar dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w,beliau bersabda pukullah dia,lalu abu Hurairah menjelaskan: diantara kami ada yang memukul dengan tangan,ada dengan sepatu dan ada dengan pakaian.(Riwayat Muslim).
(lihat Syarah Bulughull Maram j6:382)
Pandangan ini juga disokong oleh sebahagian ulamak mazhab hanbali.

Ibnu qudamah ada memberi komentar hal ini:Hadis diatas adalah diperingkat awal hukuman sebat keatas peminum arak,selepas dari itu telah sabit amaln dari Rasulullah dan para sahabat baginda menjalankan sebatan dengan menggunakan cemeti.(Dr Asraf Hasyim/Al-Mughni).

Tarjihan:

Pendangan yang terkuat,hukuman selain cemeti bagi peminum arak adalah diterima pakai,tidak ada petunjuk hukuman tersebut dimansukhkan.Bagi mereconcilekan pandangan ini,kedua jenis alat:cemeti dan lainya adalah diterima pakai.Namun begitu bagi tujuan uniformiti,alat sebatan cemeti(dibaca:rotan) perlu diutamakan tanpa menafikan alat-alat lain.

Spec Alat Sebatan.
Sekiranya digunakan rotan/cemeti dan seumpamanya,maka hendaklah rotan itu sederhana ukuranya.tidak terlalu muda atau tua,tidak berbuku-buku atau pecah,bagi tujuan tidak mencederakan atau melukakan pesalah/

Antara hadis yang menerangkan tentang spesifikasi ini ialah:

Rasulullah telah diberikan cemeti lama untuk menyebat penzina,lalu baginda menolak ,lalu dibawa cemeti baru yang masih ada lebihan cebisan atau lebihan,baginda juga menolak,lalu dibawa cemeti yang tidak terlalu lama dan baru,lalu baginda menyebatnya dengan cemeti tersebut.

Amalan Sahabat:
Saidina Omar Al-khattab akan meminta cemeti yang tidak terlalu lama dan baru bagi tujuan menyebat pesalah.

Anas Bin Malik pernah diarahkan menyediakan cemeti pada zaman saidina Omar,lalu beliau membuat cemeti tersebut dan membuang segala lebihan serta dihimpitkan diantara dua batu untuk melembutkanya.(Dr Asyraf Hasyim JS 2000) lihat juga Sunan al-Kubra lil Al-Baihaqi 8/326. al-Muwatta 4 146.

Petikan dari Dari Alam Kedhiudupan Tuan Azhari
http://tmaarh66.blogspot.com/

Isu Sebat

Isu sebat: Jawapan untuk Tun Mahathir
Ustaz Zaharuddin Abd Rahman
Tue | Sep 01, 09 | 10:08:35 am MYT

PENDAPAT: Negarawan Malaysia, Tun Dr Mahathir, berkata di dalam blognya: "Tetapi benarkah hukuman ini tepat bagi jenayah minum arak?" Beliau kemudiannya berkata:

"Dalam Al-Quran terdapat 43 ayat yang menegaskan; "Apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil". Apakah mungkin seorang hakim itu tidak adil ataupun tersilap dalam pertimbangannya? Apakah tidak ada dalam Islam belas kasihan bagi yang bersalah buat kali pertama? Saya harap pihak-pihak yang pakar dalam perkara ini dapat menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab yang dirujuk oleh hakim apabila hukuman ini dijatuhkan."

Sebagai menyahut pertanyaan Tun tersebut, saya sediakan artikel ringkas ini memberikan input kepada beliau dan mereka yang masih tertanya-tanya.

Arak dan statistik keburukkannya

Sebelum saya menghuraikan secara ringkas jawapan bagi persoalan Tun Dr Mahathir, izinkan saya meningingatkan pembaca berkenaan arak dan statistik keburukannya, sehingga menyebabkan Islam begitu bersungguh melarang dan meletakkan undang-undang ke atas peminumnya juga. Ia sebenarnya tidak lain kecuali untuk mengutamakan keadilan umum, di atas hak individu.

Menurut statistik rasmi di United Kingdom, 'Alcohol-related crime' adalah seperti berikut :-

* Hampir 45 - 46 % kejadian jenayah, mangsa meyakini bahawa penyerangnya di bawah pengaruh alkohol (arak).

* Angka tadi naik kepada 58% dalam kes serangan oleh individu yang tidak dikenali.

* 39% keganasan dalam rumahtangga melibatkan alkohol (arak)

* Hampir sejuta serangan ganas yang berlaku dalam tahun 2007-2008, dipercayai dilakukan oleh mereka yang sedang mabuk atau separa mabuk. (Source: British Crime Survey 2007/08)

Manakala di Russia pula, sekitar 72 % kes pembunuhan adalah berkait dengan akibat minuman arak. 42 % pula kes mati bunuh diri hasil dari arak. Menurut Prof Nemtsov, Russia kehilangan (mati) rakyatnya seramai 500,000 ke 750,000 akibat arak.(sumber)

Tanpa had dan kawalan berkesan, lebih menggerunkan di UK statistik menunjukkan 30% kanak-kanak berumur 11 hingga 15 tahun turut minum arak sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Selain penyebab jenayah, arak juga turut memberi impak amat buruk kepada kesihatan.

Seorang doktor di London memaklumkan purata umur pesakit dari kesan arak adalah berumur 20 ke 30 tahun, sebelum ini biasanya mereka yang berumur 50 tahun ke atas sahaja yang kerap ke hospital akibat arak.(rujuk)

Dilaporkan oleh organisasi kesihatan, di United Kingdom jumlah penduduk yang dirawat akibat penyakit dari kesan minuman arak bertambah dua kali ganda sejak sepuluh tahun lepas.

Secara purata rakyat Britain 'menelan' arak sebanyak 9.6 liters arak keras dan tulen secara tahunan, ia lebih dahsyat dari Russia yang mencatatkan 8.7 liter sahaja. Sedangkan Russia diwartakan sebagai negara yang terbanyak �peminum arak' sebelum ini.

Hasil dari petikan statistik ringkas ini, adakah masih terdapat pemimpin yang begitu �TIDAK BERTANGUNGJAWAB' sehingga sanggup mempertahankan penjualan arak dengan MELUAS tanpa kawalan dan hanya beriman dengan �kawalan diri'?, disamping membawakan hujjah hak kebebasan individu, bangsa, agama tertentu dan hak syarikat?.

Sebenarnya, membenarkan penjualan arak adalah satu pencabulan hak bagi majoriti masyarakat Malaysia yang lain, kerana ia mendedahkan individu lain dalam keadaan bahaya sebagaimana yang berlaku di UK, Russia dan lain-lain negara aktif arak.

Hukuman minum arak dalam Islam

Dalam Islam, arak itu sendiri adalah haram atau dilarang. Sama ada minum sedikit atau banyak adalah sama sahaja larangannya. Demikian juga dadah. Sabda Nabi s.a.w: "Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram ( walaupun belum memabukkan) ( Riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud : Ibn HIbban : Sohih )"

Ayat al-Quran dan hadis berkenaannya terlalu banyak dan amat biasa kita baca. Islam mengakui wujudnya manfaat kecil dari arak tetapi manfaatnya adalah berdiri di atas kehancuran pihak yang lain. Sama seperti judi, yang menang sememangnya gembira namun ia menang di atas kekalahan pihak yang lain.

Firman Allah swt :
"Mereka bertanyakan kepada kamu tentang arak dan judi, katakanlah (kepada mereka) pada kedua-duanya terdapat dosa yang besar dan kebaikan kepada manusia, dan dosa pada kedua-duanya lebih banyak dari kebaikan" (Al-Baqarah : 219)

Lagi Allah menegaskan :
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ( DIHARAMKAN) perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ( Al-Maidah : 90)

Terbukti secara teori dalam ilmu Islam dan realiti dari statistik yang diberikan, arak adalah salah satu punca utama jenayah, selagi ruang dan peluang dibuka seluasnya selagi itulah manusia akan melakukan kesalahan mabuk.

Kerana itu nabi menyebut: "Arak itu adalah ibu kepada kejahatan ( Hadis Hasan : Albani ; Silsilah Ahadith As-Sohihah, 1854)"

Gunakan kuasa dengan tepat dan adil, selaras dengan perjuangan kamu. Adil dalam konteks arak adalah mengharamkannya dalam penjualan bebas.

Hukuman sebat bagi peminum arak

Bagi sesiapa sahaja yang bertanya dari kitab mana, dan buku mana, sumber mana diambil hukuman sebat bagi peminum arak, jawapannya adalah seperti berikut, tindakan mengenakan sebatan bagi peminum arak adalah diambil dari kumpulan hadis-hadis Nabi yang cukup banyak, antaranya:

1. Hadis Nabi:"Apabila mereka minum arak, sebatlah mereka, dan kemudian jika mereka minum lagi, sebatlah mereka dan kemudian jika mereka minum lagi, sebatlah mereka ( Riwayat Abu Daud)."

2. Hadis Nabi: "Nabi telah didatangi oleh seorang lelaki yang telah meminum arak, lalu telah disebatnya dengan dua pelepah tamar sebanyak 40 kali (Riwayat Muslim)

3. Hadis Nabi "Sesungguhnya dipukul (sebat) bagi arak (peminum) dengan kasut-kasut dan pelapah tamar sebanyak 40 kali." (Riwayat Muslim)

4. Hadis Nabi: "Sesungguhnya Nabi s.a.w merotan (sebat) dalam kes arak dengan pelepah tamar dan sepatu, kemudian Abu Bakar ( di zaman pemerintahannya) juga menyebat dengan 40 kali sebatan, di ketika pemerintahan Umar, beliau meminta pandangan orang ramai dari kampong dan desa lalu berkata: Apa pandangan kamu berkenaan sebatan bagi peminum arak?, lalu Abd Rahman Auf berkata: Aku berpandangan kita menjadikannya hudud yang paling ringan (merujuk kepada sebatan qazf), maka Umar membuat keputusan untuk menyebat dengan 80 kali sebatan ( Riwayat Muslim dan Abu Daud)

5. Athar sahabat

"Berkata Ali r.a : Rasulullah menyebat peminum arak 40 sebatan, Abu Bakar juga 40 sebatan, Umar menyebat 80 sebatan, semuanya adalah sunnah, dan ini ( merujuk kepada 40 sebatan) adalah lebih aku sukai. ( Riwayat Muslim )

6. Hadis Nabi "Seorang lelaki dibawa ke penghakiman Nabi s.a.w kerana telah mabuk (minum arak), lalu Nabi s.a.w mengarahkan sekitar 20 orang lelaki untuk menyebatnya dengan pelepah tamar dan sepatu (Al-Bayhaqi) Jika dikatakan, itu semua dari hadis, maka apakah pula dalil al-Quran yang menyuruh? jawabnya adalah:

"Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." ( An-Nahl : 44)

Maka itulah tugas hadis nabi yang bersumber dari kata-kata, perbuatan dan perakuan baginda Nabi s.a.w yang menjadi penjelas kepada Al-Quran.

Perbezaan tafsiran ulama

Ulama telah bersepakat bahawa mesti dijatuhkan hukuman bagi peminum arak, sama ada ia minum banyak atau sedikit. Namun ulama berbeza pandangan dalam sekurang-kurang dua perkara iaitu :

1.Adakah hukuman sebatan ke atas peminum arak adalah dalam kategori hukuman hudud atau hanya ta'zir.

Kebanyakan mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafie meletakkan hukuman sebat ke atas peminum arak sebagai hukuman hudud.

Namun demikian, sebahagian ulama lain seperti At-Tabari, Ibn Munzir, As-Syawkani, Ibn Qayyim, Al-Qaradhawi, Al-Uthaymin menganggapnya sebagai ta'zir semata-mata, yang mana ia terserah kepada hakim untuk menentukan jumlah sebatan dan keperluan untuk menyebat atau tidak.

Menurut Al-Qaradhawi, ia terbukti sebagai ta'zir kerana wujud pelbagai dalil yang menunjukkan:

a)Jumlah pukulan berbeza mengikut keadaan peminum. Ada yang dikenakan 40 kali dan ada yang dikenakan 80 kali. Sifat hukuman hudud adalah tetap, namun ini berbeza-beza menunjukkan ia hanyalah dari hukuman ta'zir, yang terserah kepada kebijaksanaan hakim menentukan jumlahnya.

b)Dalam salah satu hadis yang tesebut di atas, Abd Rahman Auf r.a mencadangkan kepada Umar agar diletakkan hukuman yang paling rendah berbanding hudud, ini menunjukkan hukuman ini adalah ta'zir kerana menurut majoriti ulama, hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hudud.

c)Cara penjatuhan hukuman juga berbeza, ada yang disebat menggunakan sepatu, ada yang menggunakan tangan, baju dan sebahagian lain menggunakan pelepah tamar. Tidak mungkin hukuman ini dari jenis hudud jika sedemikian kerana hukuman hudud semestinya fixed atau tetap jumlahnya.

Berdasarkan penelitian terhadap dalil dan perbincangan para ulama yang panjang lebar dan mendalam, secara peribadi saya cenderung kepada hukuman ini adalah ta'zir dan bukan hudud. Wallahu'alam.

2.Jumlah sebatan yang perlu dikenakan

Dalam hal ini, para ulama terbahagi kepada dua kumpulan:

Pertama: Mazhab Hanafi, Maliki, At-Thawry dan Hanbali : Sebatan sebanyak 80 kali sebatan sama ada lelaki atau perempuan.

Kedua: Mazhab Syafie : 40 kali sebatan sahaja. Namun jika hakim mendapati kesalahannya berat, hakim boleh menambah sehingga 80 kali sebatan, dan lebih dari 40 sebatan itu dikira sebagai ta'zir , manakala 40 sebatan yang awal adalah hudud.

Bolehkah pesalah tidak disebat?

Ia bergantung kepada mazhab mana yang dterima pakai oleh Mahkamah Syariah Malaysia, hakim dan negara Malaysia.

Jika Hudud

Jika kesalahan meminum arak diterima sebagai kesalahan hudud sebagaimana pandangan mazhab Syafie. Pesalah tidak boleh dielak dari hukuman sebat tadi kerana hukuman sebat dikira sebagai hak Allah SWT.

Hak Allah perlu didahulukan dari sekalian hak makhluk dan sesuatu itu termasuk dalam hak Allah apabila kemudaratannya meluas dan umum, seperti zina, riba, murtad dan sebagainya. Namun pelaksanaan hukuman hudud ke atas seseorang pesalah, boleh ditangguh berdasarkan keperluan tertentu.

Dalam kategori ini, semua pesalah walau kali pertama melakukan kesalahan, akan dihukum kerana mudarat ke atas masyarakat umum.

Jika Ta'zir

Jika kesalahan ini dianggap dari jenis Ta'zir, maka hakim mempunyai kuasa untuk mengampun sama ada atas alasan ia kesalahan kali pertama, ia seorang yang lemah, ia seorang tidak sihat dan sebagainya. Demikian menurut mazhab Syafie.

Justeru, sebelum dikritik keputusan hakim, bincangkan terlebih dahulu mazhab mana yang ingin diikuti di Malaysia, khususnya dalam konteks hukum minum arak ini.

Sejauhmana sebatan ini adil?

Pertama

Jika ia benar-benar hudud dan termasuk dalam hak Allah swt, tidak layak manusia yang hina untuk mempersoalkan tentang keadilan, kerana Allah swt sentiasa adil walau menghumban sesorang manusia ke nerakaNya.

Allah tetap adil walau Dialah yang menyesatkan sekumpulan manusia dan memberi hidayat kepada sebahagian yang lain. Kerana apa adil? Kerana piawan adil Allah tidak sama dengan manusia yang dicipta.

Keadilan Allah adalah kerana dia yang mencipta kita, dan Dia berhak untuk menentukan apa sahaja yang diinginiNya.

Jika kita merasakan Allah tidak adil menyesatkan sekumpulan manusia, maka individu tersebut perlu memulangkan nyawa yang Allah berikan kepada mereka dan beredar dari galaksi ciptaan Allah swt ini ke sebuah alam ciptaan sendiri.

Kedua

Sebatan ini, tidak zalim sama sekali kerana ia bukan bertujuan menyakitkan seperti sebatan ekor pari yang menghakis kulit, daging dan sampai ke tulang. Sebatan ini hanyalah untuk pengajaran, seperti denda cikgu kepada muridnya, ibu kepada anaknya atas tujuan mengajar, atas asas belas kasihan dan bukan dendam kesumat dan �geram' memukul.

Hasilnya, pelbagai displin sebatan telah ditentukan dalam hukum Islam iaitu:

* Tidak boleh dipukul wajah dan kemaluan.
* Alat yang digunakan mestilah tidak besar, bukan tongkat yang besar, ia adalah seperti dahan dan ranting sederhana sahaja.
* Tidak diharuskan si pemukul mengangkat tanganya melebihi paras ketiaknya, atau tidak boleh terlihat bawah lengannya semasa mengangkat pemukul, dan pukulan tidak terlalu menyakitkan, tidak pula terlalu perlahan.
* Yang diangkat adalah sikunya sahaja dan bukan lengan.
* Lelaki disebat secara berdiri, wanita secara duduk.

Adakah jenis pukulan yang sebegini pun dianggap zalim? Jika demikian guru-guru sekolah, ibu bapa, suami memukul, adalah lebih zalim kerana hukumannya tidak dibicarakan di mahkamah.

Bagi saya, jika hukuman sebegini pun masih zalim, tentunya yang menuduh ia zalim itu akan jadi lebih zalim kerana bercakap dan mengkritik tanpa ilmu.

Ketiga

Sejauh mana pula adilnya orang luar seperti Tun Dr Mahathir dan yang lainnya, mempertikaikan hak seorang hakim dalam membuat keputusan?.

Bukankah sang hakim lebih berhak menentukan hukuman yang paling adil disebabkan beliau berada sepanjang sesi perbicaraan dari kedua-dua belah pihak, mendengar pandangan kesemua pembela dan pendakwa.

Justeru, adalah TIDAK ADIL bagi orang di luar mahkamah untuk mengkiritk sewenangnya keputusan hakim, sedangkan mereka tidak mempunyai gambaran sebenar di sebalik sesebuah kes.

Mungkin sahaja, si pesalah sendiri redha dan ingin hukuman dilaksanakan. Justeru itulah keadilannya.

Keempat

Bukankah keputusan hakim patut dihormati sebagai menunjukkan autoriti badan kehakiman dari sebarang gangguan luar?

Kita kerap mendengar di mahkamah civil bahawa sebarang keputusan mahkamah tidak boleh dikritik terbuka sama ada di dalam mahkamah atau diluarnya, kerana akan termasuk di dalam kesalahan �menghina mahkamah' (contempt of court), lalu mengapa pula pihak yang kurang maklumat di luar ini dengan senang dan mudah mengkritik keputusan mahkamah Syariah?

KelimaDi dalam Islam, adil atau tidak bukan terletak pada logik aqal manusia semata-mata, namun adil yang sebenarnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan baginda Nabi s.a.w.

Kalau dalam konteks kes ini, pesalah juga telah bersedia menjalani hukuman tersebut sebagai satu proses kesedaran dirinya. Adilkah kita mempersoalkan hak pesalah untuk mendapat hukuman.?

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan kepada beberapa jawapan kepada persoalan yang diutarakan oleh Tun Dr Mahathir.

* Dr. M: Tetapi benarkah hukuman ini tepat bagi jenayah minum arak?

Ya, benar, bukti-bukti berkenaan wujudnya hukuman ini bersumberkan hadis-hadis yang sohih.

* Dr. M: Apakah ada larangan dalam Islam untuk mengkanunkan undang-undang syariah?

Di dalam Islam, tiada larangan sama sekali, malah digalakkan bagi mencapai keseragaman dalam keputusan hakim.

* Dr. M: Jika Kerajaan tidak mengkanunkan undang-undang syariah melalui proses perbahasan dan kelulusan oleh dewan-dewan undangan, atau melalui fatwa oleh ulama-ulama, bolehkah tulisan-tulisan ulama tertentu dijadikan asas hukum mengikut pendapat hakim?

Ini saya tidak pasti, memang sepatutnya tidak boleh hakim menjatuhkan hukuman tanpa undang-undang itu dikanunkan, cuma saya tidak pasti mengapa ia belum dikanunkan. Sepatutnya sesebuah kerajaan negeri bertanggungjawab untuk mengkanunkannya.

Namun sebelum ia dikanunkan, pertikaian yang diutarakan oleh Tun memang relevan dalam konteks hukum dunia, namun adalah salah di sisi Islam, kerana semua hukum Islam sepatutnya dikanunkan.

Mahkamah ini pula adalah mahkamah Syariah yang khusus untuk hal ehwal orang Islam dan bukannya mahkamah sivil. Justeru apa ertinya sebuah mahkamah dinamakan 'SYARIAH' jika keputusan yang berlandaskan hukum Islam juga tidak boleh dilaksanakan.?

Jika demikian, tiada erti nama 'syariah' pada sebuah mahkamah Syariah lagi.

* Dr.M: Dalam Al-Quran terdapat 43 ayat yang menegaskan; "Apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil". Apakah mungkin seorang hakim itu tidak adil ataupun tersilap dalam pertimbangannya? Apakah tidak ada dalam Islam belas kasihan bagi yang bersalah buat kali pertama?

Lebih zalim yang mengkritik tanpa ilmu. Hukuman ini adalah adil atau tidak telah diulas di atas, dan ia juga tertakluk kepada penentuan sama ada hukuman sebat peminum arak adalah hudud atau takzir.

* Dr. M: Sudahkah kita rujuk kepada Al-Quran berkenaan dengan minum beer (arak) dan hukuman yang perlu dikenakan supaya keadilan tercapai?

Oleh kerana dirujuk kepada hukum al-Quran dan Hadis nabi, hukuman tersbeut patut dijalankan. Kerna arak terbukti merosakkan umum dan bukan hanya individu terbabit semata-mata. Cuba lihat dan fahami statistik yang disertakan di atas.

* Dr. M: Saya harap pihak-pihak yang pakar dalam perkara ini dapat menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab yang dirujuk oleh hakim apabila hukuman ini dijatuhkan.

Jika seseorang itu berkefahaman sesat 'anti hadis', sudah tentu hanya akan mendakwa tiadanya ayat Quran yang specifik sebagai alasan, namun terlalu banyak ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan keperluan untuk taat dan mengikuti Rasulullah, bagaimana cara taat?

Tidak lain dengan merujuk kepada sumber perincian ayat-ayat Al-Quran yang biasanya bersifat umum, sumber itu adalah hadis-hadis Nabi.

Tidak menerima Hadis bermakna seseorang itu tidak menerima Al-Quran.

Gelaran yang tepat bagi kumpulan yang tidak meyakini hadis, sebenarnya bukan kumpulan 'anti hadis' tetapi golongan anti 'Al-Quran dan Hadis' sekaligus.

Kalaulah semua hadis itu tidak boleh dipercayai sebagaimana dakwaan kumpulan sesat 'anti hadis (& Quran) tadi,' bagaimana mungkin boleh wujud ayat-ayat Al-Quran seperti di bawah yang menyuruh kita mengikut Rasulullah?

Sudah tentu akan berlaku kontradiksi, dan mustahil Allah akan mengarahkan kita kepada sesuatu perkara yang mustahil atau di luar kemampuan untuk diikuti.

Kerana itu jelas bahawa apabila Allah memberitahu bahawa Allah menjaga Al-Quran, maka yang termasuk juga di dalam peliharaan Allah adalah hadis-hadis. Kerana itu sehingga hari ini, kita dapat lihat sistem yang sangat terperinci dalam tapisan sesebuah hadis.

Dalam konteks sebatan ini, ayat-ayat yang menjadi sumber hukumannya merujuk kepada semua ayat-ayat yang mengarahkan kita untuk patuh kepada Nabi s.a.w dan mencontohinya, itulah satu-satunya jalan selamat dan diredhai Allah swt . Sebagai contoh ,ayat nya adalah dari Surah Al-Imran ayat ke-31:

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( Ali- Imran : 31 )

dan sebuah ayat lagi: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ( An-Nisa : 59)

Jadi bagaimana ingin mengikuti dan merujuk kepada Rasul dalam konteks hukuman bagi peminum arak ini?. Jawapannya sekali lagi, iaitu dengan merujuk kepada hadis-hadis baginda Nabi. sebahagiannya telah disebut di atas.

Manakala kitab-kitab rujukannya boleh rujuk senarai kitab yang dirujuk di dalam nota kaki artikel ini. Itulah kitab-kitabnya.

Jika mahu melihat gambar kitabnya, saya sertakan salah sebuah darinya yang amat penting. Semoga dapat membacanya dengan faham.

Akhirnya diharap Tun Dr Mahathir sudi untuk membaca ulasan dan jawapan saya terhadap soalan-soalan yang dikemukakan.

5 Ramadhan 1430 H
26 Ogos 2009. _

 

Sample text

Anda Pengunjung ke-

Sample Text